استراتژی های سرمایه در گردش


بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین استراتژی های سرمایه در گردش، آن ها را به صورت متغیر کمی درآورده و در قالب نسبت های جاری، آنی و بدهی با متوسط صنعت مقایسه شدند. نگهداشت وجه نقد (متغیر وابسته)، نیز از طریق تقسیم وجه نقد بر جمع دارایی ها محاسبه گردید. در این تحقیق رگرسیون با تلفیق زمان و مکان همراه است یعنی استراتژی های هرشرکت در هرسال می بایست با استراتژی همان شرکت در سال بعد مقایسه شود؛ بنابراین مقایسه بین داده ها باید به صورت زوجی انجام شود. پس مدل تحقیق یک مدل آنالیز کواریانس پانلی بلوکی بوده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1388 تا 1392 و نمونه انتخابی شامل 100 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه و میانه رو با هم تفاوت معناداری ندارد اما میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه و محافظه کارانه با هم و در استراتژی محافظه کارانه و میانه رو با هم تفاوت معناداری دارند.

واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، نگهداشت وجه نقد، مدیریت سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار تهران.

1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله و تبیین موضوع 3
1-3) ضرورت انجام تحقیق 4
1-4) سوال اصلی تحقیق 4
1-5) فرضیه های تحقیق 4
1-6) اهداف اصلی تحقیق 5
1-7) روش استراتژی های سرمایه در گردش انجام پژوهش 5
1-7-1) روش تحقیق 5
1-7-2) روش های گردآوری اطلاعات 5
1-7-3) قلمرو زمانی تحقیق 6
1-7-4) جامعه آماری (N) 6
1-7-5) نمونه آماری (n) 6
1-8) تعریف عملیاتی متغیرها 6
1-9) ساختار کلی تحقیق 7
2-1) مبانی نظری استراتژی های سرمایه در گردش 9
2-2) مبانی نظری نگهداشت وجه نقد 12
2-2-1) مقدمه 12
2-2-2) نظريه هاى مربوط به ميزان نگهداشت وجه نقد 13
2-3) پژوهش های انجام شده در زمینه استراتژی های سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد 19
2-3-1) پژوهش های انجام شده در زمینه استراتژی های سرمایه در گردش 19
2-3-2) پژوهش های انجام شده در زمینه نگهداشت وجه نقد 26
3-1) مقدمه 36
3-2) نوع پژوهش 36
3-3) روش نمونه گيري و حجم نمونه 36
3-4) نحوه گردآوري اطلاعات 37
3-5) فرضیه های تحقیق 37
3-6) متغیرهای تحقیق 38
3-7) نحوه محاسبه متغیرها 39
3-7-1) محاسبه متغیر مستقل 39
3-7-2) محاسبه متغیر وابسته 40
3-8) ابزار تجزیه و تحلیل 40
3-9) آزمون های آماری مورد استفاده 41
3-9-1) آزمون F لیمر 41
3-9-2) آزمون هاسمن 42
3-10) روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش 42
3-10-1) تحلیل رگرسیون 43
3-10-2) آزمون بروش پاگان 43
3-10-3) آزمون ریشه ی واحد پانلی 43
3-10-4) عدم خود همبستگی 44
3-10-5) آزمون بررسی نرمال بودن خطاها 44
3-10-6) آزمون ثابت بودن واریانس خطاها 45
3-10-7) آزمون مانایی و نامانایی 45
3-10-8) ضریب تعیین 45
3-10-9) آزمون F 46
3-11) چگونگی بررسی فرضیه 46
3-11-1) آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t) 46
3-12) خلاصه فصل 47
4-1) مقدمه 49
4-2) آمار توصیفی 49
4-3) محاسبه متغیر مستقل پژوهش 55
4-4) آزمون فرضیه های پژوهش 55
4-4-1) فرضیه اول: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی میانه رو تفاوت معناداری دارد. 55
4-4-2) فرضیه دوم: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی محافظه کارانه تفاوت معناداری دارد. 58
4-4-3) فرضیه سوم: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی محافظه کارانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی میانه رو تفاوت معناداری دارد. 62
5-1) مقدمه 67
5-2) خلاصه پژوهش 67
5-3) نتایج تحقیق 68
5-3-1) فرضیه اول: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی میانه رو تفاوت معناداری دارد. 68
5-3-2) فرضیه دوم: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی جسورانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی های سرمایه در گردش استراتژی محافظه کارانه تفاوت معناداری دارد. 69
5-3-3) فرضیه سوم: میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی محافظه کارانه با میزان نگهداشت وجه نقد در استراتژی میانه رو تفاوت معناداری دارد. 69
5-4) محدودیت های تحقیق 69
5-5) پیشنهادهای تحقیق 70
5-5-1) پیشنهادهای کاربردی 70
5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70
منابع و مآخذ . 71
پیوست ها . 78

نقش تعدیل کنندگی استراتژی مدیریت سرمایه در گردش بر رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این پژوهش به نقش تعدیل کنندگی استراتژی مدیریت سرمایه در گردش بر رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1390 تا 1394 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد بصورت مستقیم تاثیر گذار است و همچنین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش شرکت بر رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معناداری دارد. مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرابطی است که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه نشود. در صورتیکه شرکت با کمبود نقدینگی مواجه گردد. عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای یک شرکت، باعث می شود آن شرکت در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت موفق نباشد و از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و یا نبود شفافیت اطلاعاتی باعث می شود که سرمایه گذاران و مدیران در ایفای به موقع تعهداتشان با مشکل مواجه شده و بر اعتبار آنان اثر سو گذارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

آسیب های شبکه های اجتماعی

راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی

زیر ساخت گرایی فضاهای شهری با رویکرد ایجاد محیط های امن cpted از دیدگاه آیات و روایات

عوامل موثر بر شکل گیری مفاهیم دینی و فرهنگی و اجتماعی در کودکان، دوره پیش دبستانی با رویکردی بر هوش کلی

اثر تداخلی مرفین و نیتریک اکساید بر رفتار تغذیه ای در رتهای نر

بررسی کانه زایی روی و سرب در کانسار قله کفتران

بررسی ریسک های ایمنی آسانسور با استفاده از تکنیک fmea

analysisoftwo-dimenstionalelastodynamicsproblems using the novel scaled boundary based decoupled equations method

پیش ‏بینی شدت علائم وسواس فکری - عملی بر اساس اضطراب کرونا و سبک زندگی اسلامی در زنان

نقش سرمایه معنوی و صبر در پیش بینی میزان سازگاری عاطفی دانشجویان مطالعه ای در دوران کووید 19

پیش بینی تاب آوری دانشجویان در ایام کرونا بر اساس مولفه های هوش معنوی و اجتماعی

اعتبارپژوهی آزمایش های پزشکی در حوزه مسائل فقهی

تصحیح نام راویان کتاب طب الائمه بر اساس کتاب های وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل

بررسی ارکسترایون و پهنه بندی سطوح در فرش ایرانی

ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش استادان درس های معارف اسلامی در ارتقای سلامت اخلاقی دانشجویان

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

study of the relationship between monetary policy, accounting conservatism and corporate trade credit

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های آن

مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های آن

در نخستين گام، عوامل تأثيرگذار بر مديريت سرمايه در گردش بررسي شده انـد. بـر اسـاس آنچـه از تحليـل گفتارهـاي مصاحبه شوندگان به دست آمده، عوامل به دو دسته عوامل بيروني و عوامل دروني طبقه بندي شدند. در ادامه، هر يـك از اين عوامل به همراه كامل ترين نظرهای مصاحبه شوندگان، به اختصار شرح داده ميشوند.

عوامل بيرونی تأثيرگذار بر مديريت سرمايه در گردش

بر اساس تحليل گفتارهاي مصاحبه شوندگان، عوامل بيروني به شش دسته قيمت جهاني كالا، عوامـل كـلان اقتصـادي، شرايط سياسي، نقش دولت، تأمين كنندگان و صنعت، طبقه بندي شد. در ادامه به گفته هاي يكي از مصاحبه شوندگان اشاره شده است:

«افزايش نرخ ارز قطعاً بر سرمايه در گردش و نحوه مديريت آن تأثير داره. تأثيرش هم قابل توجه است. تو همـين دو سال اخير يكي از علتهايي كه الان صنعت خودرو يك واحد زمينگير شده، به اين دليل است كـه بـه محـض اينكه نرخ ارز ميره بالا ادعاي قطعه ساز اينه استراتژی های سرمایه در گردش كه اثر اينا روي قيمت قطعه هاي كه من به شما ميدم تاصیر میگذاره.

نهايتاً تو بحث قيمت قطعه اون توافقات لازم که باید وجود داشته باشه به هم خورده. زمان ميبره تا دوباره بخوان اين رو جبران كنن و به يه توافقي برسـن و ايـن يه فشار در حقيقت مضاعفي روي سرمايه در گردش اينها مياره».

بر اساس تحليل گفتارهاي سرمایه گذارانی که با ما مصاحبه کرده اند، به عواملی مانند نرخ ارز و تـورم؛ روابط بين الملل؛ نقش دولت در بازار، نقش سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي و بانك مركزي در بازار و بر ويژگي هاي خاص صنعت در مقايسه با ساير عوامل، بيشتر تأكيد کرده اند.

عوامل درونی تأثيرگذار بر مديريت سرمايه در گردش

عوامل دروني تأثيرگذار بر مديريت سرمايه در گردش

به گفته سرمایه داران عزیز، برخي از عوامل اثرگذار بر نحوه مديريت سرمايه در گردش، به عوامل درونـي شـركت هم مربوط میشود. اين عوامل شامل 36 قسمت میشوند، که ما آنها را به 12 دسته طبقه بندي برایش شما تقسیم بندی كرده ایم.

این 12 دسته شامل : عوامل مالي، پست و مقام در شرکت، استراتژی های سرمایه در گردش هيئت مديره، اعتبار شركت، نوع كالا، سياست تقسـيم سـود، حجـم توليـد، سياسـت شركت، ريسك ، عمر شركت و موقعيت جغرافيايي می شود.

در ادامه به گفته هاي برخي از مصاحبه شوندگان اشاره شده است:

«جريان نقد عملياتي روي سرمايه در گردش اثر داره، من اگر بدونم جريان نقد عمليـاتي مـا چه زمانی باشـه يـا دوران رونق باشه خب سعي ميكنم سرمايه را در گردش پايين تري نگه دارم».

«سودآوري بر سرمايه در گردش به طور مستقيم تأثيرگذاره، ديگه هرچه اون ميزان سودآوري شركت بـالاتر باشـه اتومات روي مديريت سرمايه در گردش شركت هم اثرگذاره ديگه. حالا اين سودآوري ممكنه از طريق افزايش تـو فروش باشه ممكنه مديريت تو هزينه هات باشه اينها باز اثرگذاره اينا اتومات روي جريان وجوه نقد اثـر مـيذاره و در نهايت روي سرمايه در گردش اثر ميذاره».

«چند تا عامل اثر ميذاره روي سرمايه در گردش، يكي فروش يكي سود ناخالص. هر چي سـود ناخـالص بيشـتر باشه نياز به سرمايه در گردش كمتري هست … ».

بر اساس تحليل حرف های سرمایه داران، عواملی مانند جريان نقد عملياتي، فروش و سود؛ نفوذ استقلال هيئت مـديره و نفوذ اعضا؛ ، طـرز تفكـر مديريت، تسلط اعضاي هيئت مديره به مسائل مالي و تجربه مديريت، اعتبـار نـزد بانـكهـا ، استراتژيك بودن و لوكس بودن كالا در مقايسه با ساير عوامل،از اهمیت بیشتری بر خوردار هستند.

عوامل زيربنايی براي بهبود مديريت سرمايه در گردش

عوامل زيربنايي براي بهبود مديريت سرمايه در گردش

عوامل زيربنايي يا به عبارتي شرايط زمينه اي مجموعه مشخصی از اتفاقات هستند كه بستر رشد و سود را فراهم میکنند. در اين مقاله بر اساس نظر مصاحبه شوندگان، ساختارهاي اقتصادي، ساختارهاي فرهنگي و اقدامات دولت، بستر لازم براي بهبود مديريت سرمايه در گردش در شـركت هـا را فـراهم مـي كننـد.

در زيـر، نمونـهاي از گفتارهاي سرمایه داران با تجربه ارائه شده است:

«براي مديريت بهينه سرمايه در گردش بايد بستر مناسب وجود داشته باشه، مثل حمايت از توليد و يـا اينكـه اگـر دولت سياست ثابتي در زمينه توليد داشته باشه و برنامه بلند مدتي هم در اين زمينه داشته باشـه، خـب شـركت هـا بهتر ميتونن برنامه ريزي كنن و رو همه چيزشون اثر مثبت داره مثل سرمايه در گردش و روش مديريتي آن».

در زمينه ساختارهاي اقتصادي، اغلب مدیر ها به ايجاد اتاق فكر براي هر صنعت براي تصميم هاي كليدي تأكيد كردند. سرمایه گذاران در ساختارهاي فرهنگي، بر صداقت و پرهيز از بدقولي در تجارت (در خصوص ارسال كـالا و پرداخت مطالبات) كه باعث به هم خوردن معادلات مديريت سرمايه در گردش ميشود، تأكيـد زيـادي داشـتند.

راهكارهای بهبود مديريت سرمايه در گردش

بر اساس گفته هاي سرمایه داران، هشت دسته از عوامل در سطح صنعت و شركت وجـود دارد كـه باعـث بهبـود روش هاي مديريت سرمايه در گردش ميشود.

این موارد شامل مديريت، ساختار هيئت مديره، ريسك، پـيش بينـي بودجه، تدوين نظام نامه مالي ، حسابرسي داخلي ، مشاركت صنعت با دانشگاه ها و مراكز علمي و در نهايت، انجام كارهاي تحليلي هستند.

پيامدهای مديريت خوب سرمايه در گردش

پيامدهاي مديريت خوب سرمايه در گردش

بر اساس نظر مصاحبه شوندگان، اجراي صحيح روش هاي مديريت سرمايه اتفاقات مثبتی را به دنبال دارد. اين پيامدها بر اساس نظر سرمایه داران به پنج دسته طبقه بنـدي شـدند كـه شـامل بهبـود وضـعيت نقـدينگي، افـزايش سودآوري، افزايش سهم بازار، افزايش اعتبار شركت و بقاي شركت ميشود. در ادامه به بیشتر به این پنج دسته اتفاق مثبت می پردازیم.

موانع و مشكلات اجراي مديريت بهينه سرمايه در گردش

براي اجراي هر كار به طور معمول، موانع و مشكلاتي وجود دارد. در مورد اجراي بهينه مديريت سرمايه در گردش نيز مشكلات و موانعي وجود دارد.

به اعتقاد سرمایه داران، مشكلات زيادي برای این کار وجود دارد كه ما آن ها را در 11 دسته طبقه بندي کرده ایم.

اين مشكلات شـامل 11 دسته میشوند که عبارتند از:

 • شـرايط اقتصـادي
 • شـرايط سياسي
 • شرايط بازار
 • نقش دولت
 • عوامل خاص شركت
 • تأمين كنندگان
 • حوادث پيشبيني نشده،
 • بازار جهاني،
 • بازار سرمايه،
 • مسئوليت اجتماعي
 • مشكلات فرهنگي

در ادامه صحبت دو سرمایه گذار عزیز را می‌شنویم:

«بارها اتفاق افتاده كه به صورت عملياتي سرمايه در گردش را برنامه ريزي كرديم، ولي متأسفانه با توجه به شـرايط اقتصادي، با توجه به شرايط كشور، مثلاً نرخ تورم بالا ميرفت و تأمين كننده ميگفت من مواد اوليه به قيمت قبل نميدم و يا شرايط معامله را عوض ميكرد و كلاً نقدي معامله ميكند».

«يكي از مسائل و مشكلاتي كه تو شركت هاي صادراتي وجود داره انتقال ارز است، چون شركت هايي كه صادرات انجام ميدن به دليل تحريم، تو گرفتن وجوه مشكل دارند. بنابراين مجبور ميشن وجوهشون رو تو خارج از ايـران نگه دارن تا كم كم وارد ايران بشه. اينم باعث ميشه كه يه مطالباتي رو اينجا داشته باشن اتومات روي سرمايه در گردششون اثر ميذاره… و باعث ميشه سرمايه در گردشمون رو بالا ببره».

«يكي از مشكلاتي كه خيلي تأثيرگذار هست، سيستم بانكي ماست. ما قـوانين دسـتوپـاگير سيسـتم بـانكي داريـم و همچنين تغييرات شديد قوانين. ما بارها برنامه ريزي كرديم كه وام بگيـريم، وام بلند مـدت و يـه بخشـش رو هـر سـال كوتاه مدت پرداخت كنيم. ميريم جلو و ميبينيم اين قوانين تغيير كرده و شما وام رو نداريد. يكي از عواملي كه ميتونـه توی مديريت بهينه سرمايه در گردش، مشكلي ايجاد كنه و عامل بازدارنده باشه سيستم بانكي هست».

نکات و پيشنهادات برای موفقیت مالی در بازار بورس

نکات وپيشنهادات برای موفقیت مالی در بازار بورس

ما در این مقاله با هدف الگوي های مديريت سرمايه در گردش، اين موضوع مهم را در چهار حالت مختلف، با اسـتفاده از روش تحليـل محتواي و تجربه ی سرمایه داران، بررسي كردیم.

بر اساس يافته هاي حاصل از تجربیات سرمایه داران و مشتریانمان ، عوامل مؤثر بر مديريت استراتژی های سرمایه در گردش سرمايه در گردش به دو دسته كلي، عوامل بيرونـي و عوامـل درونـي تقسيم می شوند.

عوامل بيروني تأثيرگذار بر مديريت سرمايه در گردش، در شش گروه طبقه بندي کردیم كه عبـارت انـد از:

 • قيمت جهاني كالا شامل قيمت جهاني نفت و استراتژی های سرمایه در گردش بورس لندن
 • عوامل كلان اقتصادي شامل توليد ناخـالص داخلـي، نـرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم،
 • شرايط سياسي شامل روابط بين الملل و انتخابـات،
 • نقـش دولـت شـامل بانـك مركـزي، سياست هاي مالي دولت و سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي،
 • تأمين كنندگان شـامل تغييـر شـرايط خريـد
 • صـنعت شامل عمليات فصلي صنعت، تكنولوژي، ماهيت فعاليت شركت
 • برخي از سرمایه گذاران نيز به تأثير عوامل دروني شركت بر مديريت سرمايه در گردش تأكيد داشتند. اين عوامل به 12 دسته مختلف تقسیم می شوند كـه شامل:

عوامل مالي : شامل چرخه پول، سود، فروش، نـرخ رشـد فـروش، نسـبت جـاري، مخارج ، حجم کارکنان شركت، اهرم و لورج مالي و حاشيه سود،

سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش یا Working Capital ازجمله اصطلاحات متداول در مفاهیم مالی و حسابداری است. در تعریف، می‌توان، آن را مجموعه دارایی برشمرد که قابلیت گردش یا نقد شوندگی داشته باشد. درواقع نوعی از دارایی به‌حساب می‌آید. همچنین به هر نوع سرمایه و پولی اشاره دارد که در تولید یک محصول به‌ کار رفته است. البته این سرمایه شامل سرمایه‌های ثابت و تجهیزات نمی‌شود. به عبارتی این سرمایه بخشی از دارایی‌های جاری شرکت را تشکیل می‌دهد. برای توضیح شفاف‌تر، بهتر است دارایی‌های جاری شرکت را بشناسیم.

سرمایه در گردش

دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که در طی سال مالی جاری، نقد می‌شوند؛ مانند پول نقد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت. موجودی انبار هم درصورتی‌که در افق زمانی کوتاه‌مدت قابل‌فروش و تبدیل به پول نقد باشد در گروه دارایی‌های جاری طبقه‌بندی می‌شود. حساب‌های دریافتنی (مطالباتی که در کوتاه‌مدت بتوان آن‌ها را به پول نقد تبدیل کرد و حتی ممکن است اسناد تجاری دقیق از آن‌ها موجود نباشد) هم، ‌شکل دیگری از دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند. یک شرکت علاوه بر دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری هم دارد. بدهی‌های جاری، بدهی‌هایی هستند که در طی سال مالی جاری یا دوره مالی موردنظر ما، قابل‌تبدیل به پول نقد باشند. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید. به عبارت بهتر، سرمایه در گردش خالص، میزان واقعی دارایی‌های نقد یک شرکت است.

سرمایه در گردش چیست؟

چرا باید با این مفهوم آشنا شویم؟

سرمایه‌‌ در گردش برای شناخت وضعیت مالی و نقدینگی یک کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دلایل عمده‌‌‌‌ای که سرمایه‌گذاران جدی و حرفه‌‌ای می‌‌خواهند ترازنامه‌‌ مالی یک شرکت را مطالعه کنند، این است که بدانند شرکت چقدر سرمایه‌‌ در گردش دارد و وضعیت فعلی آن چگونه است؟ سرمایه‌‌ در گردش، حقایق زیادی را در مورد وضعیت مالی یک کسب‌‌وکار و موقعیت نقدینگی کوتاه‌‌مدت بیان می‌‌کند. این نسبت، تقریباً از هر نسبت مالی یا محاسبات ترازنامه‌‌ای دیگر قابل‌‌اعتمادتر است، چراکه به شما می‌‌گوید که اگر یک شرکت همه‌‌ی منابع مالی کوتاه‌‌مدت خود را برای پرداخت همه‌‌ی بدهی‌‌های کوتاه‌‌مدت خود استفاده کند، چه چیزی بعدازآن باقی می‌‌ماند. همچنین محاسبه آن از سایر محاسبات مالی آسان‌تر است و به‌آسانی می‌توان به شمای کلی شرکت دست‌یافت. این دقیقاً همان چیزی است که همه مدیران و سرمایه‌گذاران در جستجوی آن هستند؛ زیرا در یک نگاه می‌توانند چندین نکته را متوجه شوند. در ادامه به مزیت‌ها و کاربردهای این نسبت می‌پردازیم.

سرمایه در گردش چه معیارهایی را پوشش می‌دهد؟

اگر سایر عوامل را برابر فرض کنیم، یک شرکت هرچه سرمایه‌‌ در گردش بیشتری داشته باشد، کمتر دچار فشارهای مالی می‌‌شود؛ اما ازدیاد این نسبت نیز ممکن است باعث کاهش درآمدها شود. اگر هیئت‌مدیره تصمیم بگیرد که مبلغی از این سرمایه‌‌ را به شکل سود سهام یا بازخرید سهام توزیع کند، سرمایه‌گذاران ممکن است راضی‌تر باشند. همان‌طور که می‌دانیم، توانایی پوشش بدهی‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های هر کسب‌وکاری است. به‌طورکلی، یک شرکت باید به‌اندازه کافی سرمایه‌‌ در گردش در اختیار داشته باشد تا همه مطالبات و هزینه‌های خود را برای یک سال پرداخت کند. با دانستن این موضوع، می‌فهمیم آیا یک شرکت منابع لازم را جهت گسترش داخلی در اختیار دارد یا اینکه باید به سراغ بانک یا بازارهای مالی بروند تا بتوانند بودجه بیشتر به دست آورند.

درواقع، سرمایه در گردش معیاری برای میزان کارآمدی استراتژی های سرمایه در گردش شرکت به‌حساب می‌آید. ما با محاسبه نسبت سرمایه در گردش (نسبت جاری) که از تقسیم دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری به دست می‌آید، می‌توانیم توان شرکت برای پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت آن را بفهمیم. نسبت سرمایه در گردش کمتر از یک، نشان‌دهنده سرمایه در گردش خالص منفی است و میزان بدهی‌های جاری شرکت بیشتر از دارایی‌های آن است. این موضوع به اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که شرکت مذکور، برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. پایین بودن این نسبت می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد؛ مثلاً کاهش فروش یا افزایش فروش‌های اعتباری نسبت به نقدی می‌تواند نقد شوندگی شرکت را تهدید کند و توان آن را در پوشش بدهی‌ها کاهش دهد. یکی از مزیت‌‌های عمده بررسی این مفهوم، پیش‌بینی بحران‌های مالی است. حتی شرکتی که دارایی‌‌ ثابت زیادی دارد، اگر نتواند به‌موقع بدهی‌های خود را بپردازد و از نقدینگی خود بهره ببرد، به‌زودی ورشکست خواهد شد.

میزان تاثیر در کسب و کار ها

کسب و کارهایی که توان پیش‌بینی بحران‌ها دارند، راحت‌تر از سایرین می‌تواند، با آن مقابله کرده و از پس آن بربیایند. این نکته می‌تواند عاملی جهت موفقیت و توسعه شرکت میان رقبا باشد. در بهترین شرایط، میزان ناکافی سرمایه‌‌ در گردش می‌‌تواند به فشارهای مالی بر شرکت، تعداد پرداخت‌‌های با تأخیر به اعتباردهندگان و فروشندگان منتهی شود. همه این موارد درنهایت باعث کاهش نرخ اعتباری شرکت می‌شود. نرخ اعتباری پایین‌‌تر یعنی بانک‌‌ها و بازار اوراق بهادار نرخ‌‌های بهره‌‌ بالاتری را خواهند خواست که در طولانی‌‌مدت ممکن است ضرر مالی زیادی به یک شرکت بزند، چراکه قیمت سرمایه افزایش می‌‌یابد و درآمد کمتری کسب خواهد شد. سرمایه‌‌ در گردش منفی می‌‌تواند برای برخی از کسب‌‌وکارها که گردش بالایی دارند خوب باشد. شرکت‌‌های خرده‌‌فروشی که گردش موجودی کالای بالایی دارند و معاملات خود را بر مبنای پول نقد انجام می‌‌دهند، به سرمایه‌‌ در گردش بسیار کمی نیاز دارند. آن‌ها با پول نقدی که به دست آوردند، موجودی کالاهای خود را افزایش می‌دهند تا مجدداً بفروشند و درآمد کسب کنند. فروشندگان خرده‌فروشی می‌توانند به مشتریان وام عطا کنند، تا محصولات آن‌ها را بخرند و مدیریت درآمدها به‌سادگی صورت می‌گیرد؛ بنابراین آن‌ها نیازی ندارند، مبالغ زیاد سرمایه‌‌ در گردش خالص داشته باشند. درواقع، پایین بودن این نسبت در این مدل کسب‌وکارها، مدیریت هوشمندانه‌ای است که بهبود شرایط شرکت کمک می‌کند.

در نقطه مقابل، شرکت‌‌هایی مانند تولیدکنندگان ماشین‌‌آلات سنگین که به سرمایه‌‌ در دسترس بسیار زیادی نیاز دارند، شرایط متفاوتی دارند. این نوع کسب‌‌وکارها محصولات گران‌‌قیمت را بر مبنای پرداخت بلندمدت می‌‌فروشند؛ بنابراین نمی‌‌توانند به همان سرعت پول نقد تولید کنند. موجودی کالای ترازنامه‌‌ آن‌ها معمولاً از ماه‌‌ها قبل سفارش داده می‌‌شود، پس به‌‌ندرت می‌‌توان آن‌ها را با سرعتی زیاد برای به دست آوردن پول نقد در مقابل یک بحران مالی کوتاه‌‌مدت فروخت و ممکن است تا زمان فروش آن‌ها بسیار دیر شده باشد. این شرکت‌ها، باید دارایی نقد بهینه‌ای را داشته باشند تا هر آن بتوانند بحران‌ها را مدیریت کنند. این نسبت، نباید بیش‌ازاندازه هم بزرگ باشد. حد معقول این نسبت می‌تواند بین ۱ الی ۲ باشد. بنابراین، این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده بهره‌وری عملیاتی شرکت نیز باشد. بدین‌صورت که با افزایش آن متوجه شویم شرکت از دارایی‌های خود به‌خوبی استفاده نکرده و کارایی لازم را نداشته است و صرفاً دارایی‌های خود را به‌صورت نقد نگه‌داشته است.

چگونه سرمایه در گردش را مدیریت کنیم؟

سرمایه در گردش چیست؟

صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، فارغ از نوع صنعت و تعداد کارمندان، باید چرخه سرمایه در گردش شرکت خود یا مدت‌زمانی که از تولید یک محصول و خدمت تا زمان دریافت مبلغ آن محصول و خدمت می‌گذرد را درک کنند. هر چه این چرخه طولانی‌تر باشد، یک کسب‌وکار زمان بیشتری را بدون نقدینگی و سرمایه به سر می‌برد و در سرمایه‌گذاری یا پرداخت هزینه‌ها و تعهدات شرکت، امکان ایجاد اختلال بیشتر می‌شود. درک کامل مؤلفه‌های چرخه سرمایه در گردش برای بقاء شرکت ضروری است، چراکه امکان مدیریت بهتر جریان نقدینگی را به شرکت می‌دهد. تمام کارشناسان کسب‌وکارهای کوچک معتقدند که نداشتن برنامه درست و پیش‌بینی نکردن مقدار نقدینگی لازم، عامل اصلی در ورشکست شدن کسب‌وکارهای کوچک است. انتخاب حجم و ترکیب بهینه‌ای از منابع و مصارف را برای سرمایه در گردش که به رشد شرکت و نقد شوندگی مطلوب آن منجر شود، می‌تواند در این امر به شرکت‌ها کمک کند. این امر با به‌کارگیری، استراتژی‌های متنوع می‌تواند محقق شود.

تحقیق سرمایه در گردش و استراتژی های آن با فرمت ورد

بخشی از متن تحقیق سرمایه در گردش و استراتژی های آن با فرمت ورد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی سرمایه در گردش و استراتژی های آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه در گردش و استراتژی های آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

تحقیق سرمایه در گردش و استراتژی های آن با فرمت ورد
فهرست مطالب

2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش

2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

2-4 مدیریت سرمایه در گردش

2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب

2-7 استراتژی چیست؟

2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی

2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها

2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی

2-8 روند سرمایه در گردش

2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش

2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش

2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی)

2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش

2-12 استراتژی های سرمایه در گردش

برابر تعریف دانش حسابداری, معمولا دارایی های جاری, در طول یک سال, به پول نقد تبدیل می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیشتر, در گیر سازماندهی دارایی های جاری, مانند وجه نقد, اوراق بهادار قابل فروش, حساب های استراتژی های سرمایه در گردش دریافتنی, موجودی ها و بدهی های جاری است. پول به خودی خود, نقد ترین دارایی هاست, جدا از پول دارایی های دیگر دارای دو بعد می باشد: 1- زمان لازم برای تبدیل آنها به پول نقد 2- درجه اطمینان نسبت به نقد شدن آنها, یا قیمتی که برای تبدیل شدن دارایی به پول نقد, پرداخت شده است. اداره دارایی های ثابت, بیشتر, بخشی از بودجه بندی سرمایه به شمار می آید, حال آنکه برنامه ریزی تامین مالی بلند مدت به چگونگی ساختار سرمایه بستگی دارد.

مدیر استراتژی های سرمایه در گردش مالی که در بیشتر وقت کاری خود, به اداره دارایی ها و بدهی های جاری می پردازد, باید همواره در اندیشه اداره سرمایه در گردش, که بیشتر به روش های دقیق تری نیاز دارد باشد. بیشتر کارهای بازرگانی که با مدیریت سرمایه در گردش سرو کار دارند, در سمت راست ترازنامه نوشته می شوند, جایی که برای بهینه سازی موجودی نقد, اوراق بهادار قابل فروش, حساب های دریافتنی و موجودی ها, قرار دارند. باید بدانیم که بیشتر شرکت ها در عمل, مدیریت سرمایه در گردش را از دیگر بخش های مدیریت مالی جدا می کنند. آشکار است آنچه نیاز باشد, دریافت و درکی درست از تصمیم گیری ها درباره دارایی های جاری و بدهی های جاری, بر پایه تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی شرکت می باشد(دستگیر,1381).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.